U bent hier als  gast        |      

 Tweede ronde co-creatie
We willen graag dat u met ons meedenkt. Iedereen wordt dus uitgenodigd: bewoners, werkers, ondernemers, recreanten en iedereen die zich gebruiker van het centrum voelt.

Om dit meedenken te structureren hebben we ideeën bedacht waaromheen volop ruimte bestaat om “digitaal” in gesprek te gaan. 

Na een eerste ronde cocreatie waarin 2 modellen en vraagstukken zijn bediscussieerd zijn er op 29 februari 2 nieuwe modellen op de website geplaatst.De 2 modellen ziet u in de vorm van een kaartbeeld. Op de kaartbeelden ziet u soms een “ i “ staan. Door hier op te klikken opent een venster waarachter een korte toelichting staat over hetgeen getoond wordt. Zo krijgt u snel een beeld van de inhoud van de variant.

De resultaten van de eerste ronde co-creatie vindt u terug onder deknop” archief 1ste ronde". Tot het moment van het sluiten van de eerste ronde heeft de site een groot aantal bezoekers gehad, en hebben 152 mensen zich geregistreerd om mee te denken.

Een veel gehoorde opmerking was dat de gepresenteerde modellen te “stedelijk” waren. Veel meedenkers vinden dat Doorwerth vraagt om een lossere opzet, die groener en dorpser is.  De belangrijkste reacties waar ook echt discussie is zijn:
  • Veel meedenkers zijn van mening dat het “bos” een unieke kwaliteit is. Anderen zijn van mening dat het veeleer over de bossfeer gaat en dat we moeten durven vernieuwen en verjongen.
  • Veel meedenkers vinden dat een school met spelen in het bos een te behouden kwaliteit is. Tegelijkertijd zijn er mensen die vinden dat onderwijs en ontmoeting (de Poort) onder 1 dak het eindbeeld zal moeten zijn waarbij de verbinding met andere centrumfuncties hierbij gewenst is omdat dit voor levendigheid zorgt.
  • Veel meedenkers zijn van mening dat we erg zuinig moeten zijn op het zogenaamde “balansgebied”. Tegelijkertijd zijn er meedenkers die inzien dat bouwen in het “balansgebied” nodig is om middelen te generen om een dorpshart te maken. Uiteraard moet dat met respect voor de bossfeer.
  • Er zijn zowel voorstanders van een vernieuwing van de winkels op een nieuwe plek, als ook meedenkers die vinden dat het huidige winkelcentrum voldoet. 
  • Tot slot is er een discussie over enerzijds de noodzaak te ontwikkelen versus "niets" doen.
Tijdens de publieksbijeenkomst van woensdagavond 24 februari is ook een opsomming gegeven van reacties en is er per vraagstuk een conclusie getrokken. De presentatie die toen gegeven is, met de conclusies kunt u terugzien via deze link. Onder de knop knop” archief 1ste ronde"
kunt u de vraagstukken teruglezen, de uitslag van de bijbehorende polls terugvinden en ook het geheel aan commentaren teruglezen.

Op basis van de verkregen input hebben we 2 nieuwe modellen gemaakt.
U kunt uw commentaar geven bij deze modellen. Om de commentaren mee te nemen in de 3e ronde van de co-creatie hebben we de commentaarmogelijkheid gestructureerd door per model 2 commentaarvensters te plaatsen:
'Wat ik positief vind aan dit model'
'Wat ik niet goed vind aan dit model'

Bij beide vensters kunt u uw mening geven. Als u een mening geeft zijn we vooral nieuwsgierig naar uw argument. Ook zijn we heel nieuwsgierig naar uw idee hoe iets verbeterd kan worden, met andere woorden naar uw suggesties.

In de eerste ronde en de bijeenkomsten hebben we gemerkt dat er ook deelnemers zijn die zich afvragen waarom we niet beter “niets kunnen doen”. Op deze site en ook tijdens de 2e publieksavond op 24 februari is daarom uitgelegd wat “niets doen” zou betekenen. 
Wij zijn daar zoals duidelijk mag zijn geen voorstander van omdat ‘”niets doen” wel degelijk gevolgen heeft. We hebben om u het inzicht te geven in de gevolgen van “niets doen” daarom naast de 2 modellen ook een model “niets doen” toegevoegd.
Reageren en argumenteren
U kunt vervolgens reageren op de 2 modellen. Per model zijn er 2 vensters waar u uw reactie kwijt kunt. In het ene venster kunt u aangeven wat u positief vindt aan het betreffende model, in het andere venster kunt u aangeven wat u niet goed vindt aan het model. We nodigen u vooral uit te onderbouwen waarom dit uw mening is en wat uw argumenten zijn. Vooral de argumenten geven ons inzicht waarmee we de ontwerpen kunnen verbeteren om uiteindelijk toe te werken naar één plan. 

Hoe kunt U op elkaar reageren. 
Als u een mening, idee of argument heeft kunnen andere “meedenkers” op u reageren. Wij (vanuit het ontwerpbureau LOS stadomland) zullen ook af en toe meedenken om de discussie wat te prikkelen, uitleg te geven of u om extra uitleg vragen. Wij zijn nieuwsgierig naar uw ideeën.

Tot slot. Spelregel voor de communicatie op deze website is dat we communiceren op inhoud. In de vorige ronde zijn mensen zeer ongewenst rechtsreeks aangesproken en zijn er wat insinuaties geweest. U mag mee-denkers wel vragen stellen mits het op de inhoud blijft. We rekenen op ieders fatsoen !

Hulp nodig ?
Als de drempel voor u te hoog is om via de site mee te doen dan kunnen wij u helpen.
In de Poort staat een computer die toegang geeft tot deze site. Op alle zaterdagen in februari en maart is er tussen 10.00 en 13.00 uur steeds iemand van de kerngroep aanwezig om u te helpen. 

We hebben in februari gemerkt dat dit aan een behoefte heeft voldaan en zijn u daarom ook graag in de 2e fase van de co-creatie weer van dienst.

Registreren
Om mee te denken moet u zich registreren. Dat is eenvoudig: middels uw e-mailadres en een door u zelf te kiezen weergavenaam. Uw e-mail adres wordt niet openbaar gemaakt en wordt niet voor andere doeleinden buiten deze site gebruikt.

Als u eenmaal meedenkt met een thema krijgt u automatisch een mail als er iemand anders op het zelfde onderwerp heeft meegedacht. Als u dat niet wilt kunt u deze mogelijkheid “uitzetten”

Kader
We werken niet zonder kader. Door de kerngroep is een afsluitdocument opgesteld waarin helder de uitgangspunten waaraan het centrumplan moet voldoen, zijn benoemd. De gemeenteraad van Renkum heeft daar haar kader aan toegevoegd. Gelukkig passen deze twee goed op elkaar.

We verwijzen u naar de knop “achtergronden” in het menu aan de linkerzijde. Daar kunt u kennisnemen van deze stukken.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten is dat het plan financieel haalbaar moet zijn. Met andere woorden: de investeringen die nodig zijn om een goed centrum te krijgen, moeten opgebracht worden vanuit ontwikkelingen in het gebied zelf. Dat houdt dus in dat er sowieso gebouwd moet worden om te kunnen investeren. Daarbij komt uiteraard dat er op bepaalde locaties boekwaarden liggen die “ingebracht” zullen moeten worden in het rekensommetje (zie onder achtergronden het bestemmingsplan). Door het dorpsplatform is een specifiek gebied aangewezen (de huidige locatie van de Dorendalschool en het naastgelegen terrein waar vroeger de Josefschool stond) waar (woning)bouw als mogelijkheid wordt gezien om geld te kunnen verdienen om te investeren in het centrum.